skip to Main Content

Casus: klimaat neutrale winkel

De overheid verwacht dat ondernemers serieus aan de slag gaan met energiebesparing en het terugdringen van CO2-emmissies. Toch is het vaak niet precies duidelijk wat dit betekend voor de energiehuishouding van je bedrijf. In de onderstaande casestudie zullen we laten zien hoe het nemen van verschillende energiebesparende acties kan bijdragen aan het terugdringen van het energiegebruik in de winkel. Voor de casestudie is een winkelsituatie uitgewerkt voor een winkelier die actief is binnen de non-food retail in het kleding en sport segment.

De winkel moet tevens voldoen aan de eisen uit het activiteitenbesluit (artikel 2.15 Wet Mileubeheer). Dit laatste houdt in dat deze winkelier de ‘erkende maatregelen’ met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar moet toepassen in zijn winkel. Voor de casus wordt er vanuit gegaan dat een aantal van deze maatregelen al is uitgevoerd in het verleden, maar er zijn ook nog maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden. Deze openstaande acties moeten al dan niet direct worden uitgevoerd of worden ingepland op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld een verbouwing van de winkel). Naast energiebesparing is ook het terugdringen van CO2-emmissies van belang voor een toekomstbestendige winkel. Het terugdringen van het energiegebruik is daarbij een belangrijk component, maar dat is niet het enige wat mogelijk is.

Actieplan

Om de voordelen van energiebesparende maatregelen inzichtelijk te maken is er een stappenplan  opgesteld en zal dit plan worden toegepast op de casus. Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Wetgevingscheck – direct
  2. Wetgevingscheck – ingepland
  3. Klimaat bewust
  4. Klimaat effectief
  5. Klimaat neutraal

Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat stap 0. uitgaat van het voldoen aan de wettelijke vereisten uit het activiteitenbesluit. Zowel het directe als het ingeplande deel moeten eerst worden uitgevoerd. De daarop volgende stappen zijn afhankelijk van het gewenste ambitieniveau. In deze casus is er vanuit gegaan dat de winkelier ambitieus is en zijn winkel in een aantal stappen klimaat neutraal (netto 0 CO2-emmissie) wil maken.

Aan elk van de stappen zijn acties verbonden en deze acties zijn weergeven in de onderstaande tabel. De acties in stap 0. zijn gebaseerd op de ‘erkende maatregelen’ en de acties bij stap 1 t/m 3 sluiten aan op de eisen die horen bij de verschillende certificaten (klik voor meer informatie) binnen het Klimaat Neutraal Programma van de Climate Neutral Foundation. Daarnaast is het goed om te realiseren dat de verschillende stappen niet allemaal tegelijk hoeven worden uitgevoerd, maar dat ze over een langere periode gerealiseerd kunnen worden.

Gevolgen voor het energieverbruik

De gevolgen voor het energieverbruik van het uitvoeren van de verschillende acties zijn in de onderstaande grafieken weergegeven. De grafieken laten zien wat de effecten zijn voor het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik en het totale energieverbruik.

De winkelier merkt al direct een afname in het elektriciteitsverbruik en het aardgasverbruik bij het uitvoeren van de maatregelen onder stap 0. Echter, wanneer de winkelier ook overgaat tot de acties die horen bij stap 1. dan wordt het grootste deel van de mogelijke besparing gerealiseerd. Het installeren van (resterende) LED verlichting en het aanbrengen van isolatie draagt hier voornamelijk aan bij. Bij stap 2. neemt het elektriciteitsverbruik toe door het plaatsen van een warmtepomp, maar hierdoor is in de toekomst geen aardgas meer nodig voor het verwarmen van de winkel. Het plaatsen van de warmtepomp zorgt ervoor dat het totale energieverbruik wel afneemt. In stap 3. Neemt het energieverbruik wederom iets toe, aangezien de winkel vanaf dat moment gebruik maakt van elektrisch vervoer. Echter, bij stap 3 is het totale energieverbruik van de winkel met meer dan 60% afgenomen ten opzichte van de uitgangssituatie.

Gevolgen voor de CO2-emissies

Zoals eerder aangegeven is het ook goed om te zien hoe het uitvoeren van de acties bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-emissies. In stap 0. wordt de uitstoot alleen teruggedrongen door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Bij stap 1. worden wederom energiebesparende maatregelen genomen, maar wordt er ook gekozen voor het aanschaffen van groene stroom. Hierdoor worden de CO2-emissies voor het gebruiken van elektriciteit vanaf dat moment gecompenseerd. De uitstoot komt dan nog alleen nog van het overgebleven aardgasverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen voor vervoer. Wanneer de warmtepomp wordt geplaatst (stap 2.) en er ook wordt overgestapt op elektrisch vervoer is de uitstoot van de winkel bijna terug gebracht tot 0 CO2-emmissies. Echter, de aanwezigheid van koelvloeistoffen in klimaatsystemen en koelkasten zorgt ervoor dat een klein deel van de emissies blijft bestaan. De resterende emissies kunnen worden gecompenseerd met CO2 compensatie certificaten en daarna is de winkel helemaal klimaat neutraal.

Warmtepomp of stadswarmte

In de casus is er vanuit gegaan dat de gemeente geen nieuw warmtenet (stadswarmte) heeft aangelegd. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, aangezien de overheid hier waarschijnlijk sterk op gaat inzetten. In de komende jaren kunnen veel winkels daarom mogelijk verplicht worden aangesloten. Om het effect hiervan inzichtelijk te maken hebben we ook een overzicht gemaakt van de casus voor een situatie waarbij de winkel wordt aangesloten op stadswarmte. Daarvoor is in stap 2. geen warmtepomp geïnstalleerd, maar wordt de warmte voor de winkel nu via het warmtenet geleverd. Hierdoor zal het totale energieverbruik iets stijgen en zal bij stap 3. minder dan 60% energiebesparing worden gehaald ten opzichte van de uitgangssituatie.

Daarnaast is het van belang om te kijken hoe de warmte in het warmtenet wordt opgewekt. In dit geval zijn we er vanuit gegaan dat de warmte wordt opgewekt uit duurzame/hernieuwbare bronnen en hierdoor zijn de CO2-emissies ook gedaald. Dit hoeft in de praktijk echter niet het geval te zijn. De winkelier heeft hier zelf geen invloed op.

Conclusie

Uit de casus blijkt dat het goed mogelijk is om in een aantal stappen klimaat neutraal te worden. Daarnaast is het meteen al mogelijk om het energiegebruik omlaag te brengen en daarmee ook kosten te besparen. Het Klimaat Neutraal Programma kan je hierbij helpen en zorgen dat ook jij precies weet welke acties je kan uitvoeren. Daarnaast kan je zelf je ambitieniveau kiezen en altijd nog een stapje extra zetten in de toekomst.

Klimaat Neutrale Winkel - Casus CNF
Back To Top